สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วังดุม เมาท์เทนแคมป์

 “วังดุม เมาท์เทนแคมป์” เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน ในอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรีวิสัยทัศน์

ธุรกิจเพื่อสังคมเกี่ยวกับการเรียนรู้บูรณาการด้านธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานทดแทน และการปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชน
ชุมชน และผู้สนใจให้ตระหนักถึง การใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า เพื่อรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

ด้านเศรษฐกิจ : เสริมสร้างความรู้เรื่องของพลังงานทดแทน การปลูกจิตสำนึกการใช้พลังงาน
และการตระหนักรู้เรื่องของผลกระทบต่อการทำลายสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนและชุมชน

ด้านสังคม : พัฒนาและเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับเยาวชน ชุมชน ได้เข้าใจและเข้าถึงเทคโนโลยี
เรื่องของพลังงานทดแทน และการต้นแบบของการเป็นเยาวชนและชุมชนในการใช้พลังงานทดแทน
และทรัพยากรธรรมชาติได้มีประสิทธิภาพ และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด พร้อมทั้งการมีส่วนร่วม
และสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนในชุมชน เป็นต้นแบบของธุรกิจเพื่อสังคม

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม : สร้างความความตระหนักรู้ และจิตสำนึกของการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า และเข้าใจสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้คงอยู่ตลอดไป

ด้านบริหารการจัดการ : พัฒนาบุคคลากรและเสริมสร้างสมรรถนะความรู้ ความสามารถของบุคคลากร
เพื่อเป็นต้นแบบของการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจเรื่องพลังงานทดแทน และสิ่งแวดล้อมวังดุม เมาท์เทนแคมป์ จัดตั้งขึ้นเพื่อมีเป้าหมายเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนแก่เยาวชนและชุมชน
ผ่านการเรียนรู้เรื่องของพลังงานทดแทนที่อยู่ใกล้ตัว
และการปลูกจิตสำนึกเรื่องการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
และเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้เข้ามาศึกษาได้ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของพลังงานทดแทน

และตระหนักถึงผลกระทบของพลังงานสิ้นเปลืองที่ใกล้จะหมดไป โดยโรงเรียนและชุมชนที่เข้ามาเรียนรู้
สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ศึกษา
ไปใช้ได้จริงซึ่งจะนำไปสู่การประหยัดในครัวเรือน
และปรับเปลี่ยนนิสัยในการช่วยกันอนุรักษ์พลังงานในสถานศึกษา  การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

และทำให้ประเทศประหยัดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ  
ซึ่งภายในโครงการฯ มีฐานเรียนรู้พลังงานเหล่านี้อย่างครบถ้วน อาทิ...

    1.การผลิตไฟฟ้า จากพลังงานงานแสงอาทิตย์ (แผงโซล่าเซลล์)
    2.การผลิตไฟฟ้า  จากพลังงานลม (กังหันลม)
    3.การสูบน้ำจากกังหันลมความเร็วลมต่ำ
    4.การใช้พลังงานจากแก๊สชีวภาพ       
    5.การผลิตแก๊สชีวมวลใช้ในครัว แทนแก๊ส LPG
    6.เตาเผาถ่านและการทำน้ำส้มควันไม้
    7.การอบผลไม้จากตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์
   8.การย่างไก่และหมูจาก เตาย่างประหยัดพลังงาน
   9.การผลิตน้ำร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ (หลอดความร้อนสูญญากาศ)
  10.การผลิตน้ำร้อนจากแอร์ (เครื่องปรับอากาศ)
  11.กังหันน้ำผลิตกระแสไฟฟ้า
  12.ปั้มน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าปั้ม)และผลจากที่เราทำงาน มีโรงเรียนทั้งเอกชนและรัฐบาล และหน่วยงานของภาครัฐให้ความไว้วางใจในการให้เราจัดกิจกรรมด้านพลังงานและกิจกรรมต่างๆ เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสำนึกการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่านั้น